REGULAMIN OGÓLNY SERWISU INTERNETOWEGO

Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z Serwisu pod nazwą sinellan.pl lub sinellan.com, w szczególności prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników.

Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Ogólnym oraz do przestrzegania postanowień Regulaminu Ogólnego. W zakresie związanym z zamawianiem towarów i usług za pośrednictwem Serwisu oraz obsługą zamówień dodatkowo Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami oraz do przestrzegania postanowień umów zawieranych z Usługodawcą oraz Ogólnych Warunków.

1. DEFINICJE:

1.1. Dzień Roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Polski.

1.2. Dostawca usług płatniczych -– Podmiot świadczący usługę umożliwiającą dokonywanie płatności przez Użytkowników na rzecz Usługodawcy, którym aktualnie są:

1.2.1. Spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014. Powyższa spółka świadczy swoje usługi z wykorzystaniem serwisu Przelewy24; więcej informacji o spółce pod linkiem: przelewy24.pl;

1.2.2. spółka PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg), posługująca się numerem w rejestrze handlowym: R.C.S. Luxembourg B 118 349; Firma PayPal działa pod nadzorem luksemburskiej komisji nadzoru finansowego (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF), a CSSF prowadzi rejestr nadzorowanych przez siebie organizacji; w rejestrze tym firma PayPal widnieje pod numerem B00000351; więcej informacji o spółce pod linkiem: paypal.com.

1.3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j. z późniejszymi zmianami).

1.4. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną zawierający z Usługodawcą Umowę na Usługi WWW, która to czynność jest niezwiązana bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5. Partnerzy – wszystkie spółki i inne podmioty zależne Usługodawcy oraz podmioty kapitałowo lub osobowo powiązane z Usługodawcą; tym pojęciem objęte są również podmioty przyszłe, które dopiero powstaną lub zostaną przejęte lub zostaną wyodrębnione lub które staną się kapitałowo lub osobowo powiązane z Usługodawcą.

1.6. Podmiot uprzywilejowany – Użytkownik nie będący Konsumentem i zawierający Umowę na Usługi WWW, która to bezpośrednio związana jest z jego działalnością gospodarczą, lecz nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.

1.7. Polityka Prywatności – polityka prywatności obowiązująca w Serwisie, która to jest dostępna pod adresem https://sinellan.pl/pl/info/polityka-prywatnosci-rodo-11

1.8. Produkty – towary i/lub usługi, które można nabyć od Usługodawcy i/lub za jego pośrednictwem.

1.9. Regulamin Ogólny — niniejszy Regulamin, który dostępny jest pod adresem https://sinellan.pl/pl/info/regulamin-sklepu-3

1.10. Ogólne Warunki – ogólne warunki umowne stanowiące integralną część umowy związanej ze złożeniem Zamówienia, udostępniane do akceptacji zarejestrowanym w Serwisie Użytkownikom, które regulują w szczególności procedurę składania Zamówień oraz moment zawarcia umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w zakresie konkretnego Zamówienia.

1.11. Serwis — serwis internetowy Sinellan (dostępny pod adresem internetowym: https:// sinellan.pl lub https://sinellan.com

1.12. Umowa na Usługi WWW — umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

1.13. Usługi WWW — opisane w Regulaminie Ogólnym i Ogólnych Warunkach usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisu.

1.14. Usługodawca —LOGIS- TECH z/s w Mirkowie (ul. Modra 5, 55-096 Mirków, gm. Długołęka, Polska); posługującą się numerem NIP 6931800409 oraz numerem REGON 020533347; adres poczty elektronicznej: biuro@sinellan.pl

1.15. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2021.1062 t.j. z późniejszymi zmianami).

1.16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z późniejszymi zmianami).

1.17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z późniejszymi zmianami).

1.18. Ustawy o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. z późniejszymi zmianami), ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1. z późniejszymi zmianami).

1.19. Utwory – utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

1.20. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.21. Zamówienie – składane przez Użytkownika zamówienie na Produkty, które to po pozytywnej weryfikacji przez Zamawiającego jest podstawą dla ustalenia przedmiotu umowy łączącą strony tego zamówienia.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Serwis dostępny pod adresem internetowym https://sinellan.pl lub https://sinellan.com prowadzony jest przez Usługodawcę, z którym Użytkownik może skontaktować się z wykorzystaniem narzędzi do kontaktu udostępnionych w Serwisie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres email: biuro@sinellan.com

2.2. Użytkownik zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z treścią Regulaminu Ogólnego oraz z Polityką Prywatności, a w przypadku możliwości pełnego korzystania z Serwisu, w tym w zakresie składania Zamówień, także z Ogólnymi Warunkami. W razie jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik przed zaakceptowaniem danego dokumentu powinien skontaktować się z Usługodawcą.

2.3. Akceptując Regulamin Ogólny, Ogólne Warunki i Politykę Prywatności Użytkownik oświadcza, że ich postanowienia są dla niego w pełni zrozumiałe oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania i jest świadomy konsekwencji ich naruszenia.

2.4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu Ogólnego i Warunków Ogólnych jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronach Serwisu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych osobowych będzie wiązało się brakiem możliwości korzystania ze wszystkich Usług WWW dostępnych w ramach Serwisu.

2.5. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu wyposażonego w aktualną przeglądarkę internetową

2.6. Aby przeglądać faktury i dokumenty udostępniane do pobrania w ramach Serwisu należy korzystać z aktualnego programu Adobe Acrobat Reader lub innego podobnego.

2.7. Pełne korzystanie z Serwisu wiąże się z koniecznością posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji.

2.8. Koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych niezbędnych do korzystania z Serwisu obciążają Użytkownika.

2.9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu wynikające z niespełnienia przez Użytkownika wymagań technicznych określonych w Regulaminie Ogólnym.

2.10. Korzystanie z Serwisu może wiązać się z typowymi ryzykami związanymi z wykorzystaniem sieci Internet, dlatego też Usługodawca zaleca przedsięwzięcie przez Użytkowników odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania. W szczególności zalecane jest korzystanie przez Użytkowników z programów antywirusowych rekomendowanych dla danego typu oprogramowania.

2.11. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje lub uzasadnione interesy Usługodawcy, Partnerów oraz innych Użytkowników oraz osób trzecich.

2.12. Usługodawca nie wyraża zgody na przenoszenie przez Użytkownika praw związanych z korzystaniem z Serwisu na podmioty trzecie bez uzyskania wcześniej wyraźnej zgody Usługodawcy, pod rygorem nieważności wyrażonej w formie pisemnej lub wyrażonej z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej (wiadomość email, wiadomość przesłana z wykorzystaniem Serwisu lub wiadomość wysłana za pośrednictwem ustalonej z Usługodawcą aplikacji/komunikatora). Zakaz powyższy obejmuje również przenoszenie praw związanych ze złożonymi Zamówieniami.

2.13. Udostępnianie konta Użytkownika (lub kont, jeśli Użytkownik posiada więcej niż jedno konto) przez tego Użytkownika podmiotom trzecim (osoby inne aniżeli osoby reprezentujące Użytkownika oraz upoważnieni pracownicy i współpracownicy Użytkownika) wymaga wyraźnej pisemnej lub wyrażonej z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej zgody Usługodawcy.

2.14. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz do poszanowania dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej Usługodawcy, pracowników i współpracowników Usługodawcy, Partnerów, innych Użytkowników oraz osób trzecich. W celu uniknięcia wątpliwości prawem właściwym dla rozstrzygania powyższego będzie prawo obowiązujące na terytorium Polski. Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie i wiadomościach kierowanych do Usługodawcy, Partnerów lub innych Użytkowników materiałów lub treści, które będą naruszać prawo, dobra osobiste lub majątkowe wyżej wymienionych osób lub prawa na dobrach niematerialnych wyżej wymienionych osób.

2.15. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem i do powstrzymywania się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Za taką działalność zostanie uznane w szczególności:

a. umieszczanie lub rozpowszechnianie treści zawierających jakiekolwiek wirusy, złośliwe oprogramowanie, robaki, konie trojańskie, szkodliwy kod, bądź inne środki, które mogą uszkodzić Serwis lub infrastrukturę techniczną, w ramach której działa Serwis;

b. zautomatyzowane korzystanie z Serwisu, które może prowadzić np. do nadmiernego obciążenia Serwisu;

c. próby uzyskania dostępu do tych elementów Serwisu, które nie są publicznie udostępniane;

d. uniemożliwienie lub utrudnienie korzystania z Serwisu Usługodawcy, Partnerom lub innym Użytkownikom;

e. zamieszczanie treści, na których zamieszczenie nie wyraził wyraźnie zgody Usługodawca, w szczególności zamieszczanie reklam nieuzgodnionych z Usługodawcą.

2.16. Usługodawca podejmuje na bieżąco działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu. W sytuacji stwierdzenia błędów w jego funkcjonowaniu lub problemów technicznych w korzystaniu z Serwisu, Użytkownik powinien niezwłocznie o tym fakcie poinformować Usługodawcę z wykorzystaniem narzędzi do kontaktu udostępnionych w Serwisie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres email biuro@sinellan.pl. Usługodawca w miarę możliwości podejmie działania zmierzające do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

2.17. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia dostępu do Serwisu w celu jego sprawdzenia, konserwacji, aktualizacji lub naprawy. O wyłączeniu dostępu do Serwisu Usługodawca poinformuje poprzez odpowiedni komunikat w Serwisie, chyba że z przyczyn technicznych nie będzie możliwości dodania takiej informacji lub nie będzie to uzasadnione. Użytkownikom nie będą przysługiwać żadne roszczenia odszkodowawcze związane z tym, że Serwis będzie czasowo niedostępny.

2.18. Zakres Usług WWW może się zmieniać. Informacje o modyfikacjach będą w miarę możliwości publikowane w Serwisie. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę zakresu Usług WWW wówczas może on zrezygnować z korzystania z Serwisu i Usług WWW w terminie 7 dni od dokonania zmian. W zakresie w jakim nie wykluczają tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przyjmuje się, że jeśli Użytkownik nie zrezygnuje z korzystania z Serwisu i Usług WWW w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim wówczas wprowadzone zmiany będą dla niego wiążące i przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował te zmiany. Rezygnacja z korzystania z Serwisu i Usług WWW nie skutkuje rozwiązaniem lub odstąpieniem od umów związanych ze złożonymi przez Użytkownika Zamówieniami przed rezygnacją z korzystania z Serwisu i Usług WWW.

2.19. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania i edytowania treści zamieszczanych przez Użytkowników, które naruszają Regulamin Ogólny lub Ogólne Warunki. W przypadku zastrzeżeń co do usunięcia lub edycji treści Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą z wykorzystaniem narzędzi do komunikacji udostępnionych w Serwisie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres email: biuro@sinellan.pl

2.20. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępniania za pośrednictwem Serwisu informacji handlowych dotyczących działalności Usługodawcy, Partnerów lub osób trzecich.

2.21. Wysyłanie przez Użytkownika niechcianych wiadomości do innych Użytkowników, Usługodawcy, jego pracowników, współpracowników lub Partnerów jest niedopuszczalne. Aby zgłosić spam lub fałszywe wiadomości należy skontaktować się z Usługodawcą.

2.22. Autorskie prawa majątkowe do layoutu Serwisu, logotypów, grafik i treści zamieszczonych w Serwisie i wiadomościach do Użytkowników wysyłanych przez Usługodawcę lub podmioty działające na jego zlecenie lub za jego zgodą, a także do układu i kompozycji tych elementów przysługują Usługodawcy, Partnerom lub podmiotowi trzeciemu, który udzielił stosownej licencji na rzecz Usługodawcy.

2.23. Autorskie prawa majątkowe do towarów lub efektów świadczonych przez Usługodawcę usług zamówionych przez Użytkownika przysługują Usługodawcy w zakresie w jakim mogą zostać one zakwalifikowane jako Utwór, chyba że co innego wynika z wyraźnego oświadczenia Usługodawcy dotyczącego konkretnego towaru lub konkretnego efektu wykonanej usługi.

2.24. Prawa wyłączne do know-how związanego z towarami lub efektami świadczonych przez Usługodawcę usług zamówionych przez Użytkownika przysługują Usługodawcy, chyba że co innego wynika z wyraźnego oświadczenia Usługodawcy dotyczącego konkretnego towaru lub konkretnego efektu wykonanej usługi

2.25. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania, tłumaczenia, przystosowywania lub modyfikowania jakichkolwiek Utworów lub ich fragmentów, umieszczonych w Serwisie przez Usługodawcę lub osoby działające na jego zlecenie lub za jego zgodą, jak również umieszczonych w wiadomościach kierowanych do Użytkownika.

2.26. Użytkownik w zakresie Utworów stanowiących towary lub efekty świadczonych przez Usługodawcę usług może z nich korzystać wyłącznie w zakresie licencji opisanej w ramach Ogólnych Warunków. Podobnie korzystanie w jakimkolwiek zakresie z know-how oraz wszelkich innych wytworów chronionych w obszarze praw własności intelektualnej Usługodawcy musi być realizowane przez Użytkownika zgodnie z licencją wyraźnie udzieloną przez Usługodawcę.

2.27. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie majątkowych praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej (w tym know-how) przysługujących Usługodawcy, Partnerom lub podmiotowi trzeciemu.

2.28. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji przekazywanych mu przez Usługodawcę lub Partnerów w ramach Serwisu, za wyjątkiem tych informacji, które:

a. zostały świadomie udostępnione do powszechnej wiadomości przez Usługodawcę lub osobę działająca za jego wyraźną zgodą,

b. uzyskano od osób trzecich, które miały prawo ich posiadania i ujawnienia, tj. osób, które nie uzyskały informacji poufnych w wyniku naruszenia przepisów prawa, zobowiązań umownych lub w wyniku naruszenia Regulaminu Ogólnego lub Ogólnych Warunków,

c. zostały ujawnione za wyraźną pisemną lub wyrażoną w ramach komunikacji elektronicznej zgodą Usługodawcy.

2.29. Udostępniając lub publikując w Serwisie, w wiadomości kierowanej do Usługodawcy lub w zamówieniu wysłanym do Usługodawcy jakiekolwiek treści lub materiały Użytkownik oświadcza, że realizując powyższe nie narusza on w żadnym zakresie praw osób trzecich i Usługodawcy, w szczególności majątkowych praw autorskich osób trzecich, ich tajemnicy przedsiębiorstwa, praw wyłączonych do znaków towarowych lub patentów.

2.30. Użytkownik udostępniając lub publikując Utwór, know-how lub jakąkolwiek treść lub materiał chroniony w obszarze praw własności intelektualnej udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie i na czas nieokreślony licencji zezwalającej na korzystanie z powyższego na potrzeby prawidłowego świadczenia Usług WWW oraz realizacji Zamówień.

2.31. Utwory i inne treści chronione prawnie udostępnione lub opublikowane przez Użytkownika Usługodawca będzie mógł przekazać swoim pracownikom lub współpracownikom odpowiedzialnym za świadczenie konkretnych Usług WWW lub za realizację Zamówienia.

2.32. Przekazując informacje Usługodawcy, jego pracownikom, współpracownikom lub Partnerom Użytkownik zobowiązany jest czynić to w sposób rzetelny, aktualny i kompletny. O ile przepisy bezwzględnie obowiązujące nie stanowią inaczej, Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody spowodowany tym, że Użytkownik przekazał niekompletne, nieaktualne, nierzetelne, nieprawdziwe lub niezweryfikowane informacje lub materiały. Powyższe dotyczy także przekazania informacji lub materiałów naruszających prawa osób trzecich.

2.33. Usługodawca może przeprowadzać w ramach Serwisu akcje promocyjne i konkursy na odrębnie określonych zasadach.

2.34. O ile przepisy bezwzględnie obowiązujące nie stanowią inaczej, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały zamieszczane przez podmioty inne aniżeli Usługodawca i jego pracownicy lub współpracownicy w ramach Serwisu. W przypadku, gdyby powstała wątpliwość co do prawdziwości lub rzetelności takiej informacji Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tym Usługodawcę z wykorzystaniem narzędzi do komunikacji udostępnionych w Serwisie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres email: biuro@sinellan.pl

2.35. Jeżeli w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Użytkowników zostaną udostępnione linki do innych serwisów internetowych Usługodawca nie odpowiada za treści na nich zawarte oraz ich dostępność. Użytkownik powinien zapoznać się z regulaminami i politykami prywatności udostępnianymi na stronach internetowych innych aniżeli Serwis.

3. REJESTRACJA

3.1. Z wszystkich Usług WWW mogą korzystać tylko zarejestrowani Użytkownicy.

3.2. Rejestracja do Serwisu jest bezpłatna.

3.3. Użytkownik chcący zarejestrować się w Serwisie może zrobić to za pośrednictwem poczty elektronicznej Usługodawcy wysyłając prośbę o rejestrację na adres email biuro@sinellan.pl. W związku z powyższym Użytkownik zobowiązany jest do podania Usługodawcy następujących danych:

3.3.1. Nazwa firmy (podmiotu

3.3.2. Dane adresowe

3.3.3. Numer NIP lub REGON i/lub KRS

3.3.4. W przypadku firm spoza Polski (nr rejestracyjny firmy)

3.3.5. Imię i Nazwisko osoby uprawnionej do zakupu

3.3.6. Nr telefonu oraz adres e-mail

3.4. Usługodawca może udostępnić również w ramach Serwisu odpowiednie narzędzia umożliwiające zainicjowanie procedury rejestracji Użytkownika.

3.5. Chcąc zarejestrować się w Serwisie Użytkownik musi jednoznacznie oświadczyć, że korzystanie z Serwisu, w tym składanie Zamówień, będzie związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i w ramach tej działalności gospodarczej. Użytkownik na zasadzie ryzyka ponosi odpowiedzialność w przypadku ujawnienia, iż powyższe oświadczenie nie polegało na prawdzie.

3.6. Skutecznie zarejestrować się mogą wyłącznie Użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy chcą nawiązać z Usługodawcą współpracę w związku z tą działalnością gospodarczą. Możliwość skutecznej rejestracji w Serwisie nie obejmuje Użytkowników będących Konsumentami lub Podmiotami uprzywilejowanymi.

3.7. Usługodawca może oświadczyć Użytkownikowi, iż nie wyraża zgody na rejestrację tego Użytkownika, a z tego tytułu Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek odszkodowania, inne rekompensaty lub roszczenia. Powyższe nie wyklucza jednak możliwości wyrażenia zgody na rejestrację przez Usługodawcę w późniejszym czasie, w tym po przekazaniu Usługodawcy przez Użytkownika dodatkowych informacji. W każdym jednak wypadku wszelkie decyzje związane z możliwością skutecznego zarejestrowania w ramach Serwisu leżą w gestii Usługodawcy.

3.8. Po utworzeniu konta lub kont dla Użytkownika jest przesyłana na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wiadomość email z instrukcją konieczną dla dokończenia rejestracji.

3.9. Przy pierwszym logowaniu Użytkownik powinien ustawić nowe hasło dostępu, które nie będzie przez niego udostępniane osobom nieuprawnionym oraz nie będzie łatwe do przejęcia przez podmioty nieuprawnione. Użytkownik ponosi na zasadzie ryzyka odpowiedzialność za przejęcie loginu lub hasła przez osoby nieuprawnione, jak również za uzyskanie dostępu do loginu lub hasła przez osoby nieuprawnione.

3.10. Dostęp do poszczególnych Usług WWW może wymagać dodatkowej autoryzacji Usługodawcy.

3.11. Dostęp do składania Zamówień z odroczonym terminem zapłaty może wymagać dodatkowej autoryzacji Usługodawcy.

3.12. Składanie Zamówień związane jest z koniecznością zaakceptowania Ogólnych Warunków. Usługodawca może na każdym etapie współpracy z Użytkownikiem wymagać także złożenia dodatkowych oświadczeń przez Użytkownika w związku ze składaniem Zamówienia, które będą uzależniały przyjęcie Zamówienia do realizacji lub jego wykonanie.

3.13. Użytkownik po zalogowaniu będzie miał możliwość zmiany hasła dostępu do Serwisu.

3.14. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania najwyższej staranności dla zabezpieczenia loginu oraz hasła do Serwisu przed dostępem osób trzecich.

3.15. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki, które ewentualnie wynikną, jeżeli login lub hasło zostaną użyte przez osoby trzecie lub osoby nieupoważnione, chyba że Użytkownik wykaże, że dostęp do loginu i hasła nastąpił na skutek zawinionego działania Usługodawcy.

3.16. W zakresie w jakim nie jest to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca może odmówić rejestracji Użytkownika w ramach Serwisu bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.

4. USŁUGI WWW

4.1. Serwis udostępnia następujące Usługi WWW:

a. możliwość przeglądania ogólnych informacji zamieszczonych w Serwisie,

b. możliwość założenia i prowadzenia kont dla Użytkownika,

c. możliwość wyszukiwania Produktów,

d. możliwość korzystania z narzędzia związanego ze składaniem Zamówień, monitorowaniem realizacji Zamówień, modyfikowaniem Zamówień, zgłaszaniem zastrzeżeń co do realizacji Zamówień, zgłaszaniem reklamacji co do Zamówień,

e. możliwość korzystania z narzędzia związanego z dokonywaniem płatności za Zamówienia,

f. możliwość korzystania z narzędzia do komunikacji wewnątrz Systemu oraz z Usługodawcą,

g. system powiadomień,

h. newsletter.

4.2. W ramach Serwisu Użytkownik może przechowywać swoje dane oraz dane i informacje związane ze współpracą z Usługodawcą lub Partnerami.

4.3. Użytkownik powinien na bieżąco aktualizować swoje dane w ustawieniach po zalogowaniu do Serwisu.

4.4. Użytkownik jest zobowiązany na bieżąco sprawdzać, czy wszystkie dyspozycje (w tym Zamówienia) składane z wykorzystaniem jego konta lub kont zostały prawidłowo złożone oraz że dokonały tego uprawnione osoby. Jeśli pojawią się jakieś nieprawidłowości Użytkownik powinien niezwłocznie (nie później jak w ciągu 2 dni) zgłosić je do Usługodawcy za pomocą narzędzi do komunikacji udostępnionych w Serwisie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres email: biuro@sinellan.pl.

4.5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za Zamówienia złożone przez osoby nieuprawnione z wykorzystaniem konta lub kont Użytkownika, które uzyskały do nich dostęp w szczególności na skutek działań lub zaniechań Użytkownika, jego pracowników, współpracowników oraz osób działających za jego zgodą lub wiedzą. Powyższe oznacza w szczególności, że Użytkownik będzie zobowiązany do uregulowania pełnego wynagrodzenia wynikającego ze złożonych Zamówień z wykorzystaniem konta lub kont Użytkownika. Odpowiedzialność, o której mowa powyżej wyłączona jest jedynie wtedy, gdy Zamówienia złożyła osoba nieuprawniona wyłącznie na skutek zawinionego działania lub zaniechania Usługodawcy.

4.6. Szczegółowe zasady związane z Zamówieniami uregulowane zostały w Ogólnych Warunkach.

4.7. Powiadomienia umożliwiają bieżące zapoznawanie się Użytkownika z informacjami związanymi ze współpracą z Usługodawcą lub Partnerami.

4.8. W celu uniknięcia wątpliwości prezentowanie przez Usługodawcę towarów i usług w ramach Serwisu nie należy traktować jako oferty sprzedaży, lecz jako zaproszenie do składania ofert przez Użytkownika. Użytkownik powinien ustalić z Usługodawcą czy konkretny Produkt jest aktualnie dostępny i czy może zostać objęty konkretnym Zamówieniem na zasadach opisanych w ramach Serwisu.

4.9. Umowa na usługę związaną z przeglądaniem informacji zamieszczonych w Serwisie jest bezpłatna i jest zawierana na czas od momentu wejścia prze Użytkownika na Serwis do momentu opuszczenia przez Użytkownika Serwisu.

4.10. Umowa na usługę związaną z korzystaniem z wyszukiwarki jest bezpłatna i jest zawierana na czas od momentu rozpoczęcia prze Użytkownika wyszukiwania informacji w ramach Serwis do momentu zaprezentowania wyników wyszukiwania.

4.11. Informacje zamieszczane i/lub udostępniane przez Usługodawcę, Partnerów i/lub osoby działające na zlecenie Usługodawcy w ramach Serwisu nie mogą być traktowane jako wiążąca oferta, porada lub analiza.

4.12. Umowa na usługę związaną z kontem Użytkownika jest bezpłatna i jest zawierana na czas określony, tj. od momentu założenia konta Użytkownika do momentu jego usunięcia.

4.13. Umowa na usługę związaną z korzystaniem z narzędzi do kontaktu z Usługodawcą ma charakter nieodpłatny i jest zawierana od momentu rozpoczęcia korzystania z odpowiedniego formularza kontaktowego do momentu zaniechania tej czynności lub wysłania wiadomości do Usługodawcy.

4.14. Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Usługodawcy i jego partnerów biznesowych. Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu udostępnianym w ramach Serwisu internetowego lub poprzez wyrażenie w inny sposób woli otrzymywania newslettera.

4.15. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna.

4.16. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Użytkownik może z niej zrezygnować w każdym czasie wysyłając do Usługodawcy prośbę o wypisanie z listy osób otrzymujących newsletter.

4.17. Jeżeli w ramach Serwisu będzie przewidziana konieczność zapłaty to może być ona zrealizowania z wykorzystaniem usług Dostawcy usług płatniczych.

5. REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE UMOWY NA USŁUG WWW

5.1. W zakresie Usług WWW nieprzeznaczonych dla Konsumentów oraz Podmiotów uprzywilejowanych Użytkownicy nie mogą skorzystać z uprawnień wynikających z Ustawy o prawach konsumenta oraz odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego przypisanych dla Konsumentów.

5.2. Za Usługi WWW, które nie są przeznaczone dla Konsumentów oraz Podmiotów uprzywilejowanych uznaje się:

5.2.1. Usługę prowadzenia konta dla Użytkownika,

5.2.2. Usługę związane ze składaniem Zamówień, monitorowaniem realizacji Zamówień, modyfikowaniem Zamówień, zgłaszaniem zastrzeżeń co do realizacji Zamówień, zgłaszaniem reklamacji co do Zamówień.

5.3. Zasady odstąpienia od Zamówień oraz zasady rozwiązania Zamówień uregulowane zostały w Ogólnych Warunkach.

5.4. W zakresie w jakim nie jest to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku odstąpienia od Umowy na Usługi WWW Strony przyjmują, że oświadczenie takie wywołuje skutki ex nunc (od chwili złożenia).

5.5. W zakresie w jakim nie jest to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, odstąpienie od Umowy na Usługi WWW przez Użytkownika wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, wskazania podstawy prawnej dla odstąpienia od Umowy na Usługi WWW oraz musi zawierać uzasadnienie.

5.6. W zakresie umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Konsumentem a Usługodawcą albo pomiędzy Podmiotem uprzywilejowanym dopuszczalne jest skorzystanie z uprawnień dotyczących odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Ustawy o prawach konsumenta, tj. takim podmiotom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu bez podania powodu w terminie 14 dni od jej zawarcia. Powyższe odstąpienie w dalszej części będzie określane jako „Odstąpienie uprzywilejowane”.

5.7. Bieg terminu dla skorzystania z Odstąpienia uprzywilejowanego rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy z Usługodawcą.

5.8. Aby skorzystać z Odstąpienia uprzywilejowanego należy skontaktować się z Usługodawcą i wyrazić chęć odstąpienia od umowy. Powyższe może zostać zrealizowane np. na piśmie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza udostępnionego przez Usługodawcę. W razie skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu umowa pierwotnie zawarta z Usługodawcą będzie uważana za niezawartą.

5.9. Usługodawca w przypadku skutecznego skorzystania z Odstąpienia uprzywilejowanego zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi albo Podmiotowi uprzywilejowanemu wszelkie otrzymane płatności, jeżeli takowe miały miejsce, z tym zastrzeżeniem, że koszty dostawy Usługodawca zobowiązany jest zwrócić w wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia dostępnego w ramach Serwisu. W przypadku skutecznego odstąpienia Usługodawca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył odstępujący od umowy, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5.10. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych, niekatulanych lub niekompletnych danych, w tym nieprawidłowego numeru rachunku bankowego w przypadku odstąpienia od umowy.

5.11. W razie skutecznego odstąpienia od umowy z chwilą złożenia oświadczenia o odstąpienia Konsument albo Podmiot uprzywilejowany ma obowiązek zaprzestać korzystania z usługi oraz usunąć wszelkie materiały uzyskane w związku z taką usługą od Usługodawcy.

5.12. Użytkownik chcąc zgłosić reklamację co do Usług WWW, powinien skontaktować się z Usługodawcą poprzez skorzystanie z narzędzi do komunikacji udostępnionych w Serwisie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres email: biuro@sinellan.pl.

5.13. W zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a. imię i nazwisko lub nazwę Użytkownika,

b. login Użytkownika,

c. adres poczty elektronicznej,

d. przedmiot reklamacji,

e. uzasadnienie reklamacji,

f. dowody potwierdzające zasadność złożenia reklamacji,

g. precyzyjne żądanie Użytkownika związane ze zgłoszoną reklamacją.

5.14. W zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane przez Usługodawcę.

5.15. W zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę nastąpi w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, przy czym w przypadku uznania przez Usługodawcę, że powyższy termin jest niewystarczający, może zostać on przez Usługodawcę wydłużony do 90 dni. Brak udzielenia odpowiedzi w powyższym terminie nie może być jednak traktowany jako uznanie w jakimkolwiek zakresie reklamacji przez Usługodawcę za uzasadnioną.

5.16. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej bądź z wykorzystaniem narzędzi do komunikacji dostępnych w Serwisie.

5.17. Zasady składania reklamacji co do Zamówień zostały uregulowane w Ogólnych Warunkach.

5.18. Użytkownik składając reklamację co do jakości świadczonych Usług WWW lub co do realizacji Zamówień, zobowiązany jest do czynienia tego z zachowaniem dobrych obyczajów i poszanowaniem dóbr osobistych Usługodawcy oraz innych osób.

5.19. W zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Użytkownicy chcący skorzystać skutecznie z prawa do złożenia reklamacji muszą to uczynić niezwłocznie po ujawnieniu niezgodności lub wady tj. nie później jak w terminie 24 godzin od ujawnienia niezgodności lub wady. Po upływie powyższego terminu uprawnienie do zgłoszenia reklamacji wygasa.

5.20. W zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady sprzedanego Produktu.

5.21. W zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, odpowiedzialność Usługodawcy w maksymalnym zakresie ograniczona jest wyłącznie do umyślnego wyrządzenia szkody Użytkownikowi lub do wyrządzenia szkody Użytkownikowi na skutek rażącego niedbalstwa Usługodawcy. W zakresie w jakim nie jest to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przed skierowaniem jakichkolwiek roszczeń na drogę postępowania sądowego Użytkownik zobowiązany jest do wezwania w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, Usługodawcę do naprawienia szkody oraz wyznaczenia w tym celu terminu nie krótszego jak 90 dni. W ramach wezwania ze zdania poprzedniego Użytkownik zobowiązany jest do wskazania następujących danych:

a. imię i nazwisko lub nazwę Użytkownika,

b. login Użytkownika,

c. adres poczty elektronicznej,

d. szczegółowy opis szkody wraz ze wskazaniem jakie umyśle działania Usługodawcy lub w jakim zakresie jego rażące niedbalstwo wpłynęło na powstanie tej szkody,

e. precyzyjne żądanie Użytkownika związane ze zgłoszoną szkodą,

f. szczegółowe dane dotyczące powstanie i ujawnienia szkody, w tym datę powstanie takiej szkody oraz dane osób, które ją ujawniły,

g. dowody potwierdzające wystąpienie szkody oraz odpowiedzialność Usługodawcy za tę szkodę.

5.22. W zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, brak udzielenia odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w pkt. 5.21 nie może być jednak traktowane jako uznanie w jakimkolwiek zakresie roszczeń Użytkownika. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do wezwania Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego wyjaśnienia ich z Usługodawcą.

6. ROZWIĄZANIE UMOWY NA USŁUGI WWW

6.1. Rozwiązanie Umowy na Usługi WWW następuje za porozumieniem stron — w każdej chwili, bez podania przyczyn. Porozumienie może zostać zawarte również w formie komunikacji elektronicznej w oparciu o zgodne oświadczenia stron.

6.2. Jeżeli co innego nie wynika ze specyfiki konkretnej Usługi WWW to Umowa na Usługi WWW może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Powyższe nie dotyczy usług związanych z Zamówieniami bowiem tutaj zasady rozwiązania umowy uregulowano odrębnie w Ogólnych Warunkach.

6.3. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy na Usługi WWW w całości lub części pod rygorem nieważności powinno zostać złożone w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6.4. W zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Usługodawcy przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy na Usługi WWW w razie naruszania Regulaminu Ogólnego lub Ogólnych Warunków przez Użytkownika, przy czym w takim przypadku Usługodawca obciąży Użytkownika wszelkimi szkodami powstałymi na skutek działań lub zaniechań Użytkownika oraz osób za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

6.5. Przed skorzystaniem z uprawnienia, o którym mowa w pkt. 6.4 Usługodawca może wezwać Użytkownika, do zaprzestania wykonywania wymienionych tam działań lub do usunięcia skutków naruszeń wyznaczając mu termin nie krótszy niż 24 godziny, pod rygorem skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w pkt. 6.4.

6.6. Zastrzeżenia co do wypowiedzenia umowy w trybie pkt. 6.4. Użytkownik może zgłosić kontaktując się z Usługodawcą za pomocą narzędzi do komunikacji udostępnionych w Serwisie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres email: biuro@sinellan.pl.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7.1. W zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług WWW spowodowane siłą wyższą lub innymi czynnikami niezależnymi od Usługodawcy,

b. szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności nie leżących po stronie Usługodawcy,

c. problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik,

d. utratę przez Użytkownika danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami powstałymi z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy,

e. szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami osób, za które odpowiedzialności w chwili wyrządzenia szkody nie ponosił Usługodawca,

f. następstwa wykorzystania danych i konta Użytkownika przez osoby trzecie, w przypadku, gdy uzyskały one dostęp do danych lub konta w następstwie działań lub zaniechań osób, za które odpowiedzialności nie ponosi Usługodawca,

g. szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkownika, jego pracowników, współpracowników lub osób, które działały za jego zgodą lub wiedzą postanowień Regulaminu Ogólnego lub Ogólnych Warunkach.

h. utracone przez Użytkownika korzyści,

i. skutki nieprawidłowego wykorzystania świadczonej Usługi WWW przez Użytkownika,

j. skutki nieprawidłowego wykorzystania Produktów lub nieumiejętności wykorzystania Produktów przez Użytkownika.

7.2. W zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za działania i zaniechania swoje, swoich pracowników, współpracowników oraz osób, które działały za jego zgodą lub wiedzą.

7.3. W zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem Produktów ponosi Użytkownik.

7.4. W zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z użytkowaniem i wykorzystaniem Produktów.

7.5. W zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkowników ograniczona jest wyłącznie do szkód wyrządzonych przez Usługodawcę w sposób umyślny lub na skutek rażącego niedbalstwa.

7.6. W przypadku zauważenia przez Użytkownika w Serwisie treści, które naruszają Regulamin Ogólny lub Ogólne Warunki, Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tym Usługodawcę, a ten niezwłocznie podejmie kroki mające na celu ustalenia, czy faktycznie treści naruszają Regulamin Ogólny lub Ogólne Warunki.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych uzyskanych od Użytkowników określa Polityka Prywatności.

8.2. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, modyfikowania i udostępniania danych osobowych, które zostały mu udostępnione przez Usługodawcę, chyba że jest w stanie przedstawić skuteczną podstawę prawną w ramach Ustawy o ochronie danych osobowych.

8.3. Użytkownik zobowiązany jest do przeciwdziałania sytuacjom, które mogłyby doprowadzić do ujawnienia danych osobowych udostępnionych przez Usługodawcę podmiotom do tego nieuprawnionym.

8.4. Użytkownik udostępniając dane osobowe Usługodawcy zapewnia i gwarantuje, że posiada podstawy prawne dla takiego działania.

8.5. Użytkownik zobowiązany jest do weryfikowania czy przekazane przez niego dane osobowe są kompletne, aktualne oraz prawdziwe.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Regulamin w aktualnym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 01.06.2022r.

9.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Ogólnego. Wszelkie zmiany Regulaminu Ogólnego wchodzą w życie z chwilą ich publikacji w Serwisie lub w innym terminie określonym przez Usługodawcę, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.

9.3. W zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, dalsze korzystanie z Serwisu przez Użytkownika po wprowadzeniu zmian do Regulaminu Ogólnego oraz brak złożenia oświadczenia o braku akceptacji zmian w Regulaminie Ogólnym, skutkuje tym, że wiążące dla Użytkownika jest zmienione brzmienie Regulaminu Ogólnego.

9.4. Zmiany Regulaminu Ogólnego mogą być konieczne w przypadku wystąpienia w szczególności następujących okoliczności:

a. zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b. powstanie zobowiązania wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji,

c. wprowadzenia zmian w Serwisie lub Usługach WWW z uwagi na postępem techniczny, technologiczny, zmiany w infrastrukturze technicznej wykorzystywanej przez Usługodawcę, zmiany organizacyjne Usługodawcy, zmiany w działalności prowadzonej przez Usługodawcę.

9.5. O treści zmian Regulaminu Ogólnego lub o zaprzestaniu prowadzenia danej Usługi WWW Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę stosownej informacji w Serwisie.

9.6. W przypadku planowanego zamknięcia Serwisu Użytkownicy zostaną o tym poinformowani poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Serwisie.

9.7. Czasem właściwym dla Serwisu jest czas właściwy dla terytorium Polski.

9.8. W zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, wszelkie spory dotyczące Usługodawcy będą rozstrzygane wedle prawa polskiego.

9.9. W kwestiach spornych pierwszeństwo ma polska wersja językowa Regulaminu Ogólnego.

9.10. W przypadku kolizji postanowienia Ogólnych Warunków mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu Ogólnego.

9.11. W przypadku kolizji postanowień umowy wcześniej zawartej z Usługodawcą z postanowieniami Regulaminu Ogólnego lub Ogólnymi Warunkami, pierwszeństwo mają zapisy powyższych regulaminów, chyba że we wcześniejszej umowie wyraźnie postanowiono inaczej.

9.12. Nieważność lub bezskuteczność pojedynczych postanowień Regulaminu Ogólnego lub Ogólnych Warunków nie skutkuje nieważnością całego Regulaminu Ogólnego lub Ogólnych Warunków. Postanowienia nieważne lub bezskuteczne należy zastąpić takimi, które będą realizować cele i założenia możliwe najbliższe pierwotnym postanowieniom.

9.13. W zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem z Serwisu, w tym związane z Zamówieniami, rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny dla siedziby Usługodawcy.

9.14. Konsumenci mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunku do Usługodawcy. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a. https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

b. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

c. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

9.15. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Ogólnym zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa na terytorium Polski.

× Dziękujemy za rejestrację. Do czasu aktywacji przez administratora, Twoje konto będzie nieaktywne.