POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.     Definicje wykorzystywane w ramach niniejszej polityki prywatności znajdują się w Regulaminie Ogólnym dostępnym na stronie sinellan.pl lub sinellan.com, w szczególności znajdują się tam definicje Regulaminu Ogólnego, Serwisu, Usługodawcy i Użytkownika oraz Usług WWW.

2.      Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu i w związku z działalnością Serwisu jest Jolanta Czepulonis, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: LOGIS- TECH Jolanta Czepulonis z/s w Mirkowie (ul. Modra 5, 55-096 Mirków, gm. Długołęka, Polska); posługującą się numerem NIP 6931800409 oraz numerem REGON 020533347; adres poczty elektronicznej: biuro@sinellan.pl.

3.        Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w RODO oraz w innych przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

4.       "Dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Jeśli informacje nie umożliwiają odniesienia się bezpośrednio do danego użytkownika (lub wymaga to niewspółmiernie dużo czasu i wysiłku), nie stanowią one danych osobowych.

5.         Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:

a.     korzystania przez Użytkownika z Serwisu i Usług WWW,

b.     interakcji pomiędzy Użytkownikami lub pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

6.          W przypadku podania nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, niektóre Usługi WWW mogą pozostać niedostępne dla Użytkownika do czasu skorygowania danych.

7.          W przypadku podania nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych nie będzie możliwości zrealizowania Zamówienia.

8.          Usługodawca może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu:  

a.     zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu,

b.     zapewnienia prawidłowego świadczenia Usług WWW,

c.      zapewnienia przestrzegania Regulaminu Ogólnego lub Ogólnych Warunków,

d.     zrealizowania Zamówienia,

e.     udzielenia odpowiedzi na wiadomość od Użytkownika,

f.      zrealizowania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

9.          Dane osobowe, które Użytkownik powierza Usługodawcy, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są:

a.     w celu korzystania z Serwisu i oraz w celu świadczenia Usług WWW,

b.     w celu kontaktowania się z Użytkownikami, ich pracownikami i współpracownikami,

c.      w celu rozwijania i doskonalenia Serwisu i Usług WWW,

d.     w celu realizacji Zamówień,

e.     w celu realizacji Umowy sprzedaży,

f.      w celu egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Ogólnego lub Ogólnych Warunków,

g.     w celach statystycznych,

h.     w celach archiwizacyjnych,

i.       w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy lub Partnerów, w tym w celu ochrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń,

j.      w celach marketingowych oraz w celach związanych z personalizowaniem prowadzonej komunikacji reklamowej i marketingowej  (gdy zostanie wyrażona na to odrębna wyraźna zgoda).

10.       W trakcie korzystania z Serwisu dodatkowo automatycznie pobierane są takie informacje jak adres IP, nazwa hosta, rodzaj przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czas dostępu, adresy odwiedzanych stron w Serwisie, adres strony internetowej z jakiej Użytkownik przeszedł do Serwisu.

11.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika może uniemożliwić pełne korzystanie z Usług WWW oraz uniemożliwi zrealizowanie Zamówienia.

12.       Dane są przechowywane w bazie danych na serwerach wydzierżawianych przez Usługodawcę przy zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych wymaganych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Polski.

13.       Przetwarzane przez Usługodawcę dane osobowe mogą być przekazywane do następujących kategorii odbiorców:

a.     osoby upoważnione przez Usługodawcę – pracownicy i współpracownicy oraz dostawcy usług dla Usługodawcy;

b.     podmiotom, którym Usługodawca zlecił czynności związane ze świadczeniem Usług WWW dla Użytkowników - na podstawie umów o powierzenie lub podpowiedzenie przetwarzania danych osobowych;

c.      Partnerom lub podmiotom trzecim w celach marketingowych (tylko w przypadku uprzedniego wyrażenia odrębnej zgody przez Użytkownika).

14.       Dane osobowe Użytkowników uzyskane w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego mogą podlegać profilowaniu, czyli dokonywanej automatycznie przez system informatyczny analizie i prognozie zainteresowania Użytkowników Usługami WWW lub Produktami na podstawie danych osobowych, pomiarów zachowania oraz informacji uzyskanych ze wszelkich możliwych, legalnych źródeł. Decyzje podejmowane w ten sposób mają wpływ na prowadzenie analiz, prognoz zainteresowania Produktami, pomiarów zachowania, badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na Produkty jak również na usługi i produkty innych podmiotów aniżeli Usługodawca. Podejmowanie decyzji przy użyciu profilowania w celu prowadzenia analiz, prognoz zainteresowania Produktami, pomiarów zachowania, badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi i produkty innych podmiotów odbywać się będzie jedynie na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody.

15.       Usługodawca może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych albo usług analitycznych) w celu świadczenia Usług WWW i realizacji Zamówień oraz Umów sprzedaży. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników dla własnych celów (dane będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby Usługodawcy), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności.

16.       Przetwarzane przez Usługodawcę dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, z zastrzeżeniem pkt. 13 i 15, chyba, że:

a.     obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub gdy przekazanie danych służy celom ochrony praw Usługodawcy lub rozstrzyganiu sporów; lub

b.     Użytkownik wyraził zgodę na przekazanie danych osobowych osobom trzecim.

17.       Sprzedawca przekazując dane Użytkowników pracownikom, współpracownikom lub innym podmiotom zobowiąże ich do zachowania wymaganych przez prawo zabezpieczeń i procedur związanych z ochroną danych osobowych Użytkowników.

18.       W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części przez Usługodawcę oraz przeniesienia całego majątku lub jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia Usług WWW lub realizacji Umów sprzedaży.

19.       Możliwe jest przekazanie danych osobowych Użytkownika poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) o ile zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, który zostanie stwierdzony w szczególności poprzez:

a.     współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

b.     stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

c.      stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

20.       Usługodawca stosuje środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem nowych technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Stosowane środki organizacyjne zapewniają, że w strukturze Usługodawcy dostęp do danych osobowych Użytkownika mają jedynie osoby upoważnione przez Usługodawcę.

21.       Usługodawca może mieć obowiązek udzielania informacji upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań, w zakresie wynikającym z żądania.

22.       Użytkownikom przysługują następujące prawa:

a.     prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych

b.     prawo uzyskania kopii danych

c.      prawo do sprostowania

d.     prawo do usunięcia danych

e.     prawo do ograniczenia przetwarzania danych

f.      prawo do przenoszenia danych

g.     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

h.     prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych

i.       prawo do skargi do właściwego organu nadzorczego, którym przykładowo w przypadku Polski jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

23.       Usługodawca nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcąc skorzystać ze swoich uprawnień Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą:

a.     w formie pisemnej na adres: LOGIS-TECH ul. Słowackiego 1, 55-095 Mirków, Polska

b.     drogą e-mailową na adres:  biuro@sinellan.pl

24.       Kierując żądanie do Usługodawcy Użytkownik powinien uczynić to w taki sposób, aby jednoznacznie można ustalić czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

a.     z jakiego uprawnienia chce skorzystać Użytkownik,

b.     jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie.

25.       Odpowiedź na zgłoszenie powinna być udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Usługodawca informuje Użytkownika o przyczynach takiego przedłużenia.

26.       Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli obowiązujące przepisy prawa zezwalają na dalsze przetwarzanie danych osobowych.

27.       Żądanie Użytkownika będzie realizowane nieodpłatnie, przy czym możliwe jest pobranie stosownej opłaty w przypadku:

a.     zgłoszenia żądania wydania drugiej i każdej kolejnej kopii danych (pierwsza kopia danych jest bezpłatna);

b.     zgłaszania przez tę samą osobę żądań nadmiernych lub oczywiście nieuzasadnionych.

28.       W przypadku kwestionowania decyzji o nałożeniu opłaty Użytkownik może złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego; w przypadku Polski jest to Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

29.       Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania stosunku umownego oraz po rozwiązaniu albo wykonaniu ostatniej umowy łączącej Użytkownika z Usługodawcą przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz spełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe będą również przetwarzane przez okres konieczny do realizacji celu w jakim zostały zebrane od Użytkowników.

30.       Serwis gromadzi także anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Usługodawca analizuje gromadzone dane, korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy, którym jest Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki cookie i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Szczegóły polityki prywatności Google.

31.       Polityka Prywatności dotyczy tylko Serwisu. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych i w związku z tym Usługodawca zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

32.       Stosownie do potrzeb Usługodawca może zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach Użytkownicy zostaną poinformowani w ramach Serwisu

33.       Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Użytkownikowi zgodnie przepisami prawa bezwzględnie obowiązującego.

34.       W przypadku pytań lub wątpliwości co do Polityki Prywatności, Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą poprzez e-mail: biuro@sinellan.pl

× Thank you for your registration. Until activated by your administrator, your account will be inactive.